Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for JJ Regnskab

07-01-2024

JJ Regnskab’s dataansvar
JJ Regnskab behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan JJ Regnskab behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for databehandlingen er, at JJ Regnskab kun behandler personoplysninger til bestemte formål. JJ Regnskab behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
JJ Regnskab er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson:                  Jeanne Jeppesen
Adresse:                              Eriksdalsvej 1
SE-nr.:                                 30998154
Telefonnr.:                         26280730
Website:                              JJRegnskab.dk

Behandling af personoplysninger

JJ Regnskab behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer

Hvor kommer oplysningerne fra
Oplysningerne får JJ Regnskab fra dig. 

Formål med behandling af dine personoplysninger
JJ Regnskab behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når JJ Regnskab har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • At det er nødvendigt for at opfylde en aftale indgået med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 • Formål med behandling af oplysninger:
 • Administration og kommunikation i forhold til din relation til JJ Regnskab

Videregivelse af dine personoplysninger
JJ Regnskab benytter tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på JJ Regnskab’s vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

JJ Regnskab videregiver ikke personoplysninger til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
JJ Regnskab er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. JJ Regnskab træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis der opdages fejl i dine data, og at dine data slettes, når JJ Regnskab ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk 5 år efter ophørt samarbejde.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når JJ Regnskab behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger JJ Regnskab, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. JJ Regnskab forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Revidering af privatlivspolitikken
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandling, ved at henvende dig til JJ Regnskab. Kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger JJ Regnskab, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
JJ Regnskab forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.